Onze taxatie werkwijze

Zo gaan we te werk

Taxaties een complexe aangelegenheid

Bij een taxatie komt heel wat expertise kijken. Wie laat men dat doen? Wat mag je ervan verwachten? Waarvoor dient de taxatie en waarop moet je letten? Er worden in een taxatie rapport vaak begrippen gebruikt die aanleiding kunnen geven tot verwarring

Hieronder zetten we onze werkwijze uiteen.


Oordeel en schatting

Een taxatie houdt in eerste instantie in: een oordeel over de echtheid, de kwaliteit, de stijl en de ouderdom van een bepaald sieraad, edelsteen, uurwerk en/of zilverwerk. Ze biedt daarnaast ook de mogelijkheid een schatting van de waarde te geven.
Een taxatie van dezelfde voorwerpen, die door verschillende taxateurs is verricht, kan verschillende waardes en uitkomsten te zien geven. De taxatiewaarde wordt mede bepaald door de opleiding en ervaring en de apparatuur, die de taxateur voor dit onderzoek gebruikt. Dit verschil betekent niet dat één van de twee taxaties ondeskundig is verricht. Men dient altijd in het oog te houden dat de schatting van een waarde niet op een euro nauwkeurig kan zijn. Weliswaar is de geschatte prijs het belangrijkste deel van een taxatie, maar minstens zo belangrijk is de gedegen omschrijving van de voorwerpen. Daarin wordt aandacht geschonken aan de stijl, de ouderdom, de gebruikte metalen, de keurtekens, het gewicht en eventuele edelstenen of andere materialen. Daaraan heeft men het meeste: de beschrijving met eventueel bij gevoegde foto’s veranderen immers niet, de waarde wel!


Welke waarde?

Bij het bepalen van de waarde van een voorwerp of sieraad gaat de taxateur uit van een omschrijving en van het doel waarvoor de taxatie wordt gevraagd. Er zijn namelijk verschillende waarden mogelijk voor een voorwerp.
Aan een taxatie ten behoeve van een verzekering worden geheel andere eisen gesteld dan een taxatie voor een boedelscheiding of voor een successie.
De beoordelingen die het meest worden gevraagd:
1. De aankoopwaarde (wat was het toen waard?)
2. De actuele waarde (wat is het nu waard?)
a. De vervangingswaarde (waarvoor het nu weer gekocht kan worden?)
b. De opbrengstwaarde (wat levert het op bij verkoop?)
Deze uitgangspunten zullen leiden tot totaal verschillende resultaten. De uitkomsten mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden!
1. De aankoopwaarde
De aankoopwaarde is de prijs waarvoor een goed geleverd werd, meestal nieuw en kort geleden gemaakt. Door de wisselende prijzen van de grondstoffen biedt deze ‘historische’ aankoopprijs als waardemaatstaf op langere termijn steeds minder houvast.
2. De actuele waarde
Waardevolle bezittingen zijn vaak in meer dan één opzicht kostbaar. Ze vertegenwoordigen niet alleen de financiële maar veelal ook een gevoelswaarde. De actuele waarde van een goed geeft echter weer wat de betekenis van het goed op dat moment in de markt is.
a. De vervangingswaarde
Goede verzekeringen beschermen de eigenaar tegen de financiële gevolgen wanneer kostbaarheden worden ontvreemd. De verzekeringsmaatschappij stelt de verzekerde het geld ter hand, dat nodig is om een sieraad van dezelfde prijs terug te kopen. Daarmee krijgt men bijvoorbeeld de van moeder geërfde broche niet terug, maar de herinnering blijft dankzij de nieuw gekochte, eventueel speciaal gemaakte broche.
Bij een taxatie ten behoeve van verzekeringen tegen diefstal, verlies en brand wordt dan ook de vervangingswaarde bepaald. De taxateur dient een zodanige prijs voor uw goederen aan te geven dat u na verlies of diefstal dezelfde goederen weer kunt kopen of laten maken. Om die prijs te kunnen vaststellen moet de taxateur rekening houden met zowel de huidige marktprijs als met de kosten voor arbeid, het materiaal, de stijl en de prijzen van edelstenen.
b. De directe opbrengstwaarde
Een andere actuele waarde is de directe opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde vereist een taxatie van de prijs, die voor een voorwerp verkregen zou worden bij verkoop. Deze prijs is gebaseerd op de prijs die de koper en verkoper zouden overeenkomen, indien de verkoop vrijwillig en met beleid zou plaatsvinden. Aangezien het hierbij niet gaat om de huidige winkelprijs of de nu geldende kosten voor arbeid, het materiaal en de stijl, is de uitkomst van de taxatie normaalgesproken lager dan wanneer het gaat om een verzekering. Indien bij een echtscheiding of een sterfgeval de boedel getaxeerd moet worden zal de taxateur de opbrengstwaarde bepalen. Een taxateur zal u daartoe altijd zoveel mogelijk gegevens vragen.


Nauwkeurige omschrijving

Wanneer men een nieuw sieraad of uurwerk heeft gekocht, zal men een schatting van de vervangingswaarde nodig hebben om het sieraad of uurwerk te laten verzekeren. Een goede verzekering beschermt tegen de financiële gevolgen van schade. Na bijvoorbeeld diefstal van een kostbaar sieraad volgt een uitkering die het mogelijk maakt om dit artikel terug te kunnen kopen, hoewel, met oude of antieke sieraden of zilveren voorwerpen wordt dit wel wat lastiger. Deze artikelen zullen moeilijker te vervangen zijn. De uitkering is gebaseerd op de prijs die op het taxatierapport is vermeld. Het taxatie rapport voor een kostbaarheden verzekering heeft echter een beperkte geldigheidsduur (doorgaans 36 maanden).
De nauwkeurige omschrijving is een goed hulpmiddel om de aard van het verloren gegaan voorwerp of sieraad vast te stellen, en kan bij een hertaxatie goede diensten bewijzen. Ook daarom is een nauwkeurige omschrijving net zo belangrijk als de waardebepaling zelf.


Gegevens in het taxatierapport

Het taxatierapport dient de gegevens te bevatten waaruit kan worden opgemaakt welk artikel het hier betreft.
1. Gebruikt metaal (goud, zilver, platina of een combinatie van deze metalen).
2. De materialen, waaruit voorwerpen verder vervaardigd zijn (bijvoorbeeld parelmoer, ivoor, been).
3. Het land van herkomst, de ouderdom en de stijl waarin het voorwerp gemaakt is.
4. Gewichten en maten van de verschillende parels en edelstenen.
5. Een omschrijving van de diamanten, waarbij van elke grotere diamant apart de kleur, karaat, zuiverheid, de slijpvorm en de afmetingen wordt vermeld. Bij deze bepaling dient te worden uitgegaan van de internationale CIBJO normen. Het Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium kan desgewenst NEL-certificaten verzorgen.
6. Vermelding van de kleinere diamanten, waarbij volstaan kan worden met een omschrijving en hun totale gewicht.
7. Een vermelding van verschillende keurmerken en merktekens, indien het antieke gouden of zilveren voorwerpen betreft.
8. Indien dit de identificatie bij diefstal of verlies zou vergemakkelijken een foto van de sieraden.
9. De waarden van de getaxeerde voorwerpen.
10. De datum van het rapport in verband met de geldigheidsduur van de taxatie.


Wanneer taxeren?

1. Voor de verzekering
De verzekering is bestemd voor de dekking bij verlies of diefstal van zowel nieuwe als reeds lange tijd in bezit zijnde sieraden. In verband met de aanpassing aan de inflatie kan deze het best iedere 2 jaar herhaald worden. In een taxatierapport dient men altijd de zin aan te treffen dat de taxatie is verricht ten behoeve van een verzekering of assurantie en ter voldoening aan artikel 7:960 BW. De aangegeven waarde in het rapport is de vervangingswaarde. Uw inboedel verzekering zal uw sieraden maar tot een bepaalde waarde dekken (veelal € 2.500,-). Deze waarde kan gevonden worden in de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering. Mocht de waarde volgens het taxatierapport hoger zijn dan dient een aparte kostbaarhedenverzekering afgesloten te worden. Taxatiehuys het Gilde geeft u graag hierover verdere informatie.
2. Bij een nalatenschap
In bepaalde gevallen schrijft de wet voor dat na een sterfgeval een boedelbeschrijving moet worden opgemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er onder de erfgenamen ook kinderen behoren. Bij het bepalen van de waarde van de nalatenschap kan een taxatie nodig zijn. In dat geval wordt de opbrengstwaarde van de te taxeren goederen vermeld.
3. bij echtscheiding
Na een echtscheiding heeft ieder der echtgenoten recht op de helft van de gemeenschappelijke boedel. Ook in dit geval kan het nodig zijn dat de waarde wordt bepaald. De taxateur zal eveneens bij de scheiding van een nalatenschap de opbrengstwaarde bepalen.


De taxateur

Taxeren is erg moeilijk; dat blijkt wel uit het voorgaande. Het is een vak waar vele jaren studie en praktijkervaring aan voorafgaat. Taxatiehuys het Gilde bezit die praktijkervaring. Wij beschikken over gedegen informatie over uw sieraden, uurwerken en zilverwerk en zijn daarmee de aangewezen persoon om de taxatie te verrichten. U geeft ons ook uw vertrouwen wanneer u iets wilt kopen!
Mocht u echter om de een of andere reden de mening van een andere taxateur nodig hebben of wensen, let dan goed op wie u daarvoor gaat benaderen. Eventueel kan ook uw eigen juwelier ons hierbij goed adviseren.


Tot slot

Terug naar het begin van dit verhaal. Ook de meest betrouwbare taxatie blijft een schatting die gebaseerd is op kennis en ervaring. Deze steunt op een grond van technische apparatuur en een goede opleiding.
Men kan beter niet proberen geld te besparen op een taxatie. Ook al kost een professioneel onderzoek geld. Het nadeel van een onjuiste taxatie of van het nalaten ervan is meestal aanzienlijk groter. De Federatie Goud en Zilver heeft in overleg met het Centraal Orgaan voor de Juweliers en Horlogers en de Vereniging Goud- en Zilversmeden taxatietarieven vastgesteld. Taxatiehuys het Gilde zal zich aan dit minimum tarief houden.
Geef uw taxateur de tijd, die deze nodig heeft om uw sieraden zorgvuldig te onderzoeken. Haastige spoed is ook hier zelden goed!
Mochten er tenslotte nog vragen zijn op dit gebied dan willen we die graag beantwoorden. Wij zijn een vertrouwd vakbekwaam bedrijf, men kan op ons oordeel afgaan!